ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κάθε χρόνο εντός του εαρινού εξαμήνου, με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής του ΠΜΣ, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και των συνεργαζόμενων τμημάτων προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Η επιτροπή που θα αξιολογήσει τις αιτήσεις των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών καθορίζεται κάθε χρόνο από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του Προγράμματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

– Αίτηση Συμμετοχής.

 – Βιογραφικό σημείωμα.

 – Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

– Αναλυτική βαθμολογία.

– Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.

– Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

– Δύο συστατικές επιστολές.

– Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, επιπέδου Β2.

– Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.

-Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο ΠΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017 και του άρθρου 101, παρ. 5 του ν. 4547.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο όλοι οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς σε γενικές ερωτήσεις μαθηματικού και παιδαγωγικού περιεχομένου και να μεταφράσουν στα ελληνικά ένα κείμενο της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

Στο δεύτερο στάδιο καλούνται σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρώτο στάδιο με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

– Βαθμός πτυχίου.

 – Επίδοση των υποψηφίων στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης.

– Ερευνητική δραστηριότητα.

– Δημοσιεύσεις.

– Συστατικές επιστολές.

Μετά το δεύτερο στάδιο, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στην Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του ΠΜΣ. Με απόφαση της ΕΔΕ, η παραπάνω διαδικασία ενδέχεται να διαφοροποιηθεί αν προκύψουν ειδικοί λόγοι. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως στη Γραμματεία του ΠΜΣ την πρόθεσή τους να εγγραφούν στο ΠΜΣ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής, καταβάλλοντας ταυτόχρονα μια προκαταβολή των διδάκτρων, το ποσό της οποίας καθορίζεται κάθε χρόνο από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του Προγράμματος. Οι επιτυχόντες που καταθέτουν αίτημα αποδοχής και προκαταβολή των διδάκτρων ολοκληρώνουν την εγγραφή τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επιλέγονται οι ισοβαθμούντες σε ποσοστό που δεν ξεπερνάει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-24