Χορήγηση υποτροφιών

Το πρόγραμμα, ανάλογα με τα διαθέσιμα χρήματα για την κάλυψη υποτροφιών, χορηγεί 4 υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος ως εξής: Στο τέλος του κάθε εξαμήνου (χειμερινού και εαρινού αντίστοιχα) 1 υποτροφία σε φοιτητή του 1ου έτους σπουδών (1ου και 2ου εξαμήνου) και 1 υποτροφία σε φοιτητή του 2ου έτους σπουδών (3ου και 4ου εξαμήνου).

Αναγκαία προϋπόθεση για υποτροφία είναι:

– Για τους φοιτητές του 1ου εξάμηνου σπουδών Στο τέλος της εξεταστικής περιόδου του εξαμήνου αυτού οι φοιτητές ή φοιτήτριες που έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 4 μαθήματα και ο μέσος όρος αυτών είναι μεγαλύτερος ή ίσος του βαθμού 7,5. Αν έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα των τεσσάρων μαθημάτων ο μέσος όρος υπολογίζεται από τα μαθήματα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

– Για τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου σπουδών Στο τέλος της εξεταστικής του εξαμήνου αυτού οι φοιτητές ή φοιτήτριες που έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 4 μαθήματα του εξαμήνου αυτού και ο μέσος όρος των μαθημάτων αυτών είναι μεγαλύτερος ή ίσος του βαθμού 7,5. Αν έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα των τεσσάρων μαθημάτων ο μέσος όρος υπολογίζεται από τα μαθήματα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

– Για τους φοιτητές του 3ου εξαμήνου σπουδών Στο τέλος της εξεταστικής περιόδου του εξαμήνου αυτού οι φοιτητές ή φοιτήτριες που έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλο τον κύκλο των μαθημάτων του Προγράμματος (12 μαθήματα) και ο μέσος όρος των μαθημάτων αυτών είναι μεγαλύτερος ή ίσος του βαθμού 7,5.

– Για τους φοιτητές του 4ου εξαμήνου σπουδών Στο τέλος της εξεταστικής περιόδου του εξαμήνου αυτού 1 φοιτητής ή φοιτήτρια που έχει παρουσιάσει τη διπλωματική εργασία τους, έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλο τον κύκλο των μαθημάτων του Προγράμματος (12 μαθήματα) μέχρι και την εξεταστική περίοδο του 3ου εξαμήνου και ο μέσος όρος των μαθημάτων αυτών είναι μεγαλύτερος ή ίσος του βαθμού 7,5. Από τους φοιτητές που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, οι πρώτοι στη βαθμολογική κατάταξη των φοιτητών κάθε έτους, θα απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων στο αντίστοιχο εξάμηνο σπουδών.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση των υποτροφιών είναι ο φοιτητής να μην λαμβάνει υποτροφία του ΙΚΥ ή από άλλη πηγή καθώς και αυξημένες αποδοχές από την υπηρεσία του για μεταπτυχιακές σπουδές.

Απαλλαγή διδάκτρων

Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για απαλλαγή διδάκτρων βάσει του άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση – Υποτροφίες» του ν.4485/2017.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
  • Αίτηση του φοιτητή η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
  • Αντίγραφα των δηλώσεων Ε1 και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ) του αιτούντος και του/της συζύγου εάν είναι έγγαμος/η και των γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2, του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο, κατά το χρόνο επιλογής του στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη δήλωση Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών ήταν καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.
  • Κατά περίπτωση επίσης: (α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή. (β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο. (γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστά αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά. (δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δυο γονείς. (ε) Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.
  • Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν.4485/2017 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.

Η Επιτροπή επιλογής μπορεί να ζητά συμπληρωματικά όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

Σχετικά έγγραφα:

Ν. 4485/2017

ΦΕΚ 3387_B/2018

Κάλυψη εξόδων συμμετοχής σε συνέδρια

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτημα επιχορήγησης εξόδων συμμετοχής σε συνέδρια με απαραίτητη προϋπόθεση την παρουσίαση εργασίας. Καλύπτονται μέχρι 2 εθνικά και μέχρι 2 διεθνή συνέδρια για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Η επιχορήγηση είναι ανά εργασία και επιμερίζεται στα άτομα των οποίων τα ονόματα συμμετέχουν στη δημοσίευση και συμμετέχουν στο συνέδριο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς έγκριση στην ΕΔΕ του Π.Μ.Σ., τουλάχιστον 1,5 μήνα πριν από την διεξαγωγή του συνεδρίου και να έρθουν σε επικοινωνία με την κα Χ. Μακρή ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της προέγκρισης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. τα ανώτατα όρια επιχορήγησης με προσκόμιση παραστατικών, είναι ως εξής:

  • Συμμετοχή σε συνέδριο εντός Ελλάδας: μέχρι 500 ευρώ ανά εργασία
  • Συμμετοχή σε συνέδριο εντός Ευρώπης: μέχρι 1.500 ευρώ ανά εργασία
  • Συμμετοχή σε συνέδριο εκτός Ευρώπης: μέχρι 2.000 ευρώ ανά εργασία

Απαραιτήτως προσκομίζεται Βεβαίωση συμμετοχής και το Πρόγραμμα του συνεδρίου όπου φαίνεται το όνομα του φοιτητή / των φοιτητών και ο τίτλος της εργασίας. Καλύπτονται δαπάνες εισιτηρίων, διαμονής, εγγραφής στο συνέδριο και μικρή χιλιομετρική και ημερήσια αποζημίωση με παραστατικά, μέχρι του ποσού επιχορήγησης.

Σημείωση: Η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. αποφασίζει για την ενίσχυση της συμμετοχής σε συνέδρια, συνεκτιμώντας την οικονομική κατάσταση του Π.Μ.Σ.