ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ, μετά το τέλος του πρώτου έτους και το αργότερο μέχρι τη λήξη του ελάχιστου χρόνου φοίτησης, κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια οφείλει να ορίσει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ). Ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια, λοιπόν, έρχεται σε συνεννόηση/συμφωνία με κάποιος μέλος ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων, μέλος ΔΕΠ που διδάσκει ή έχει διδάξει στο ΠΜΣ ή μέλη ΔΕΠ που έχουν αφυπηρετήσει αλλά διδάσκουν στο ΠΜΣ, προκειμένου να καθοριστεί το θέμα της διπλωματικής εργασίας του/της. Το μέλος αυτό θα είναι ο Επιβλέπων Σύμβουλος της ΜΔΕ. Ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Σύμβουλο της ΜΔΕ θα καταθέτουν αίτημα στην ΕΔΕ προτείνοντας το θέμα και τα υπόλοιπα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ ή μέλος ΔΕΠ που έχει αφυπηρετήσει, Ερευνητής αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, ή διδάκτορας της οικείας ερευνητικής περιοχής. Η Συμβουλευτική Επιτροπή θα καθοδηγεί και θα συμβουλεύει το/τη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του/της.

Προκειμένου να οριστεί η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ αίτημα ορισμού της επιτροπής. Το έντυπο του αιτήματος πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον/την φοιτητή/τρια και από τον Επιβλέποντα Σύμβουλο, ορίζοντας τα 2 άλλα μέλη της Επιτροπής, το θέμα και μία σύντομη περίληψη της ΜΔΕ.

Έντυπο αιτήματος Ορισμού Συμβουλευτικής Επιτροπής 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Όταν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή κρίνει ότι ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια είναι έτοιμος να παρουσιάσει την εργασία του, κατατίθεται προς έγκριση σε συνεδρίαση της ΕΔΕ, δήλωση έγκρισης παρουσίασης και αίτημα ορισμού της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Το αίτημα ορισμού εξεταστικής επιτροπής κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ από τον επιβλέποντα της εργασίας. Το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται και από το έντυπο έγκρισης παρουσίασης, το οποίο θα φέρει πρωτότυπες υπογραφές από τα τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, το οποίο κατατίθεται στη Γραμματεία από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή. Έπειτα από εξέταση του σχετικού αιτήματος, η ΕΔΕ του ΠΜΣ ορίζει την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη της εξέτασης και του χαρακτηρισμού της ΜΔΕ.  Μέλη της Τριμελούς Εξεταστική Επιτροπής μπορούν να είναι μέλη ΔΕΠ ή μέλη ΔΕΠ που έχουν αφυπηρετήσει καθώς και ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα. Στην τριμελή εξεταστική επιτροπή συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Επιβλέπων Σύμβουλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής καθώς και ο Επιβλέπων Σύμβουλος Σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή, όπως ορίστηκε στην αρχή της φοίτησής του.

Αφού το αίτημα εξεταστεί από την ΕΔΕ και οριστεί τελικά η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παρουσιάσει την διπλωματική του εργασία στην επόμενη προγραμματισμένη ημερίδα παρουσίαση διπλωματικών εργασιών.

Έντυπο έγκρισης παρουσίασης διπλωματικής εργασίας 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο ελάχιστος χρόνος για την ολοκλήρωση των σπουδών του προγράμματος είναι δύο έτη και ο μέγιστος τρία έτη. Φοιτητής που δεν έχει ολοκληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος μέσα σε τρία χρόνια, μπορεί εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι να ζητήσει παράταση σπουδών για ένα έτος (το μέγιστο). Για την έγκριση της παράτασης αποφασίζει η αντίστοιχη υπό-επιτροπή του προγράμματος μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου.  

Έντυπο αιτήματος παράτασης σπουδών

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ένας φοιτητής του προγράμματος μπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του και για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους να ζητήσει αναστολή αυτών για το πολύ ένα έτος. Για την χορήγηση της αναστολής αποφασίζει η αντίστοιχη υποεπιτροπή του προγράμματος μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου.

Έντυπο αιτήματος αναστολής σπουδών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του ΠΜΣ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) φοιτητές που έχουν υπερβεί το 2ο έτος σπουδών και δεν έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή στο ΠΜΣ για τουλάχιστον δύο συνεχόμενα εξάμηνα χωρίς να υπάρχει απόφαση ΕΔΕ για προσωρινή αναστολή φοίτησής τους για το διάστημα αυτό, β) φοιτητές που έχουν υπερβεί το 2ο έτος σπουδών και δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για την ανακήρυξή τους σε πτυχιούχους του Προγράμματος, εκτός κι αν υπάρχει απόφαση ΕΔΕ για παράταση των σπουδών τους, γ) κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών, δ) φοιτητές οι οποίοι δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης, χωρίς να υπάρχει σχετική απόφαση της ΕΔΕ.

Έντυπο αιτήματος διαγραφής σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιούνται τρεις (3) ημερίδες παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών, μία μετά το τέλος κάθε εξεταστικής. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ορίσει εξεταστική επιτροπή ΜΔΕ (σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών) έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ημερίδα παρουσιάσεων. Πριν την πραγματοποίηση της ημερίδας όσοι έχουν ορίσει εξεταστική επιτροπή ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την προθεσμία που θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία το τελικό κείμενο της εργασίας για προώθηση στην εκάστοτε εξεταστική επιτροπή. Το τελικό πρόγραμμα της ημερίδας παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών ανακοινώνεται από τη Γραμματεία στους ενδιαφερόμενους/συμμετέχοντες και στη σελίδα του ΠΜΣ. Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα είναι σημαντικό να έχουν διαβάσει τις σχετικές οδηγίες.

Οδηγίες παρουσίασης διπλωματικών εργασιών

Πρότυπο εξώφυλλο διπλωματικής εργασίας (word), (pdf)

Υπόδειγμα Βεβαίωση παρουσίασης διπλωματικής εργασίας  (pdf)

Υπόδειγμα_2η σελίδα (word)(pdf)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΜΣ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος μπορούν να επιλέγουν μαθήματα από άλλα ΠΜΣ με τους εξής περιορισμούς:

– Μπορούν να αντικαταστήσουν μέχρι δύο μεταπτυχιακά μαθήματα από άλλο ΠΜΣ τα οποία όμως είναι συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους.

– Θα πρέπει ο φοιτητής να καταθέσει σχετικό αίτημα στην ΕΔΕ δηλώνοντας τα στοιχεία του μαθήματος (κωδικός, τίτλος, ώρες διδασκαλίας, διδάσκων, ΠΜΣ, Τμήμα, τρόπος αξιολόγησης) και δίνοντας σχετική περιγραφή για το περιεχόμενό του. Η ΕΔΕ αποφασίζει για τη συνάφεια του μαθήματος με το αντικείμενο σπουδών του ΠΜΣ και καθορίζει τις Πιστωτικές Μονάδες που θα αποδοθούν στο συγκεκριμένο μάθημα.

Οι φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι άλλου Μ.Δ.Ε. και επιθυμούν να αναγνωρίσουν μαθήματα, υποβάλλουν αίτηση στην Ε.Δ.Ε. στην οποία αναφέρουν το προτεινόμενο αντίστοιχο μάθημα του Καταλόγου Προσφερόμενων Μαθημάτων του ΠΜΣ. Η αίτηση που καταθέτουν θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική εισήγηση του διδάσκοντος στο αντίστοιχο μάθημα στο Π.Μ.Σ. Το σύνολο των μαθημάτων που μπορούν να αναγνωριστούν δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο μαθήματα.

Έντυπο αναγνώρισης μαθήματος από άλλο ΠΜΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. με τη συμπληρώση του ελάχιστου αριθμού μαθημάτων και πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. καθώς και την επιτυχή ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία της ανακήρυξης θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες και να προσκομίσει στη Γραμματεία του Προγράμματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οδηγίες ανακήρυξης διπλωματούχου

Υποχρεώσεις μετ/κών φοιτητών στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών

Υ.Δ. για κατάθεση εργασίας στη Βιβλιοθήκη

Έντυπο για αίτημα ορκωμοσίας

Υπόδειγμα-ηλεκτρονική φόρμα για ανάρτηση εργασίας στη Βιβλιοθήκη

Έντυπο για δήλωση αποδοχής ανάρτησης της εργασίας

Υπόδειγμα-αίτηση ανακήρυξης διπλωματούχου

ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΔΕ

Γενικό Έντυπο Αιτήματος Φοιτητή

Γενικό Έντυπο Αιτήματος Διδάσκοντα